Žádost o pobyt

  Veškeré vysvětlivky k formuláři se Vám zobrazi po najetí myší na úvodní text.
  Pole označená * jsou povinná.
  Informace o žadateli

  Zákonný zástupce. Vyplňte v případě, že jste odpověděli ANO

  Kontaktní osoba - s kým budeme komunikovat v průběhu řízení. Prosím vyplňte všechna pole.

  Možnost vložení dokumentů k přijetí - např.: lékařská zpráva, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči atd.

  Informace o zpracovávání osobních údajů

  Žadatel o umístění do zařízení poskytovatele sociálních služeb Dřevčický Park, Dřevčická o.p.s. , se sídlem Dřevčice 15, Dřevčice 250 01 Praha-východ (dále jen „Domov pro seniory“)nebo jeho zástupce, podpisem tohoto dokumentu bere na vědomí, že při vyřizování jeho žádosti o přijetí do zařízení sociálních služeb dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které v žádosti uvedl, a to v rozsahu nezbytném k vyřízení žádosti a v případech úspěšných žadatelů po dobu čekání na uvolnění kapacity.

  Zákonnost zpracování

  Zpracování je prováděno na základě plnění právních povinností Dřevčického Parku a na základě nezbytnosti takového zpracování ke splnění úkolů ve veřejném zájmu, tedy zajištění poskytování služeb sociální péče.

  Příjemcem osobních údajů je pouze Dřevčická o.p.s., se sídlem Dřevčice 15, Dřevčice 250 01 Praha-východ (dále jen „Domov pro seniory“), která je poskytovatelem služby.

  Povinnost poskytnout osobní údaje

  Žadatel, nebo jeho zástupce, je srozuměn s tím, že pokud by se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu nesouhlasil, řízení o žádosti by nemohlo proběhnout a s žadatelem by tak nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí služby sociální péče. V tomto smyslu je tedy poskytnutí osobních údajů povinné.

  Práva žadatele související se zpracováním

  • – má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  • – má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • – má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • – má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • – má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

  Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách zde.

  Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován pan Aleš Malý, ze společnosti Alte Consulting s.r.o., můžete jej kontaktovat na adrese office@alteconsulting.cz

  Prohlášení žadatele nebo jeho zástupce

  Odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že uvedeným informacím jsem plně porozuměl a považuji poučení mé osoby za dostatečné.

  V případě, že tento dokument podepisuji v zastoupení žadatele, prohlašuji, že s jeho obsahem a důsledky pro jeho práva a povinnosti byl přiměřeným způsobem, tedy jasně, srozumitelně a za použití jednoduchých jazykových prostředků, seznámen i samotný žadatel.