Alzheimer centrum

Představení Alzheimer pavilonu

Alzheimer pavilon je součástí Dřevčického Parku a je vedený jako domov se zvláštním režimem pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. 

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby lidem, kteří v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, spojeného s projevy Alzheimerovy choroby nebo jiné demence, ocitli v obtížné sociální situaci a potřebují podporu, pomoc nebo i celodenní péči.

Od běžných pobytových zařízení se liší respektováním zvláštních potřeb lidí s demencí s důrazem na zachování jejich bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a všech zachovaných schopností co nejdéle.

Komu je služba určena

Služba je určena osobám s degenerativním onemocněním mozku, převážně s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou nebo jinou formou demence. 

Cílovou skupinou jsou osoby od 50ti let věku, které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči a nejsou schopny nadále žít samostatně v domácím prostředí s pomocí rodiny nebo terénních sociálních služeb.

Stav klienta musí být před nástupem stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou kvalifikovanou zdravotní péči, či hospitalizaci v nemocnici nebo psychiatrické léčebně.

Přijetí do péče

Pobyt a péči sjednáváme s každým zájemcem a jeho rodinou individuálně a nejsnažší cestou je kontaktovat naší sociální pracovnici Andreu Němejcovou na čísle: +420 602 199 994, která Vám vysvětlí a zodpoví Vaše otázky. Paní Němejcovou je také možné kontaktovat elektronicky na: socialni@drevcickypark.cz

Další možností je vyplnit online žádost zde na stránkách. Po obdržení žádosti Vás bude kontaktovat paní Andrea Němejcová, která s Vámi probere další postup.

 Více informací o přijetí do péče zjistíte zde: 

Přijetí do péče

 

Co je Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc (AN) je destruktivní onemocnění mozku a patří mezi choroby nazývané demence. AN přichází potichu, nenápadně, nebolí. O to víc však trpí nejbližší, před jejichž zraky se vynikající rodič, uznávaný odborník, milovaný prarodič mění na „velké malé dítě“.

Lék na tuto chorobu zatím neexistuje. Pacienti s AN v jejím pokročilém stadiu potřebují zvýšenou odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči, kvalifikovaný personál v pečovatelské oblasti. Péče je zpočátku poskytována v geriatrických a gerontopsychiatrických odděleních. Problém nastává, když je třeba pacienta propustit ze zdravotnického zařízení.

Péče o tyto osoby představuje extrémně intenzivní zátěž, a může být pro partnery-často starší osoby, nebo i pro jiné členy rodiny enormně vyčerpávající. Obnáší velkou tělesnou, psychickou a duševní zátěž, které mohou vést až k syndromu vyčerpání ošetřovatele.Symptomy demence, jako je deprese, agresivita, úzkost, neklid, nerozlišování mezi dnem a nocí, halucinace apod., představuje další zátěž pro příbuzné. Řešením tak zůstává vysoce specializované pracoviště, ve kterém se o pacienta s AN školený personál dokáže postarat a umožnit blízkým nemocného znovu žít …

Ošetřovatelská péče

Našim klientům je poskytována komplexní ošetřovatelská péče metodou ošetřovatelského procesu.Ošetřovatelství má nezastupitelnou úlohu v péči o zdraví člověka. V našem zařízení dbáme na prevenci, uchování, podporu a navrácení zdraví, zmírňování možného utrpení.

Ošetřovatelská péče je postavena na základě holistického přístupu a v souladu s etickým kodexem ošetřujících. Je přísně individuální, založena na aktivním vyhledávání a uspokojování potřeb klienta ve vztahu k jeho zdraví a k uchování soběstačnosti, tedy zcela v souladu s Koncepcí ošetřovatelství ČR. 

Součástí celodenní péče je podpora v aktivitách denního života, podpora v soběstačnosti a aktivitě pomocí jednotlivých terapeutických metod (zejména ergoterapie). Přiměřený pohybový režim, léčebná tělesná výchova, pohybová terapie a fyzioterapie. Verbální i neverbální komunikace, kontakt, blízkost, rozvíjení vztahu, péče o vzhled, společenský život. Dále soustavné hodnocení aktuálního stavu klienta, sestavení individuálního plánu péče a naplňování denních potřeb.

Zdravotní péče

Zdravotní péče je poskytována na základě indikace praktického lékaře všeobecnými sestrami a je velmi úzce propojena se sociální péčí, poskytovanou pracovníky v sociálních službách. Samozřejmostí je pro nás kvalita poskytované péče, která je garantována standardy a propracovaným systémem kontrolních mechanismů. Náš nelékařský zdravotnický personál je profesně i odborně vysoce erudovaný, což je zajištěno metodou kontinuálního vzdělávání ve formě interních a externích školení, seminářů, podílíme se na výzkumných projektech, cílených na komunitu seniorů. 

Samozřejmostí pro každého člena týmu je laskavý přístup a empatie. Velmi dbáme na vzájemnou interakci mezi klientem, ošetřovatelským týmem a prostředím našeho domova. Vztah mezi klientem, jeho rodinou a ošetřovatelským personálem je založen na vztahu vzájemné důvěry, kvalitní komunikace, aktivním přenosu informací a vytvoření přirozeného domácího prostředí.